Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2016

8798 e1d7 500

tremendousandsonorouswords:

Karl Brjullov, The Last Day of Pompeii (detail), 1830-1833

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viashampain shampain
dunkellicht
0321 c574 500
Reposted fromcleanout cleanout viaSurvivedGirl SurvivedGirl
dunkellicht
0902 63ae
Reposted fromsaiwala saiwala
dunkellicht
0917 12ec
Reposted fromsaiwala saiwala

August 21 2016

dunkellicht
2058 acb0 500

August 20 2016

dunkellicht
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. Chodzi o wybaczanie i zapominanie, ulgowe traktowanie. A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood - "Dziewczyny, które zabiły Chloe"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viataktopaz taktopaz
dunkellicht
9249 5e12
Reposted frommalosubtelnie malosubtelnie viataktopaz taktopaz
dunkellicht
0539 0bd9
Reposted fromfor-witches for-witches
dunkellicht
0540 d645
Reposted fromfor-witches for-witches
dunkellicht
0544 3faf
Reposted fromfor-witches for-witches
dunkellicht
5888 8c99
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
dunkellicht
2250 b93e
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaundine undine
dunkellicht
8295 5392
Reposted frommahsheed mahsheed viaundine undine
dunkellicht
7713 16ed

August 01 2016

dunkellicht
dunkellicht
4834 59e6
Reposted fromSowaSowa SowaSowa viataktopaz taktopaz
dunkellicht
Spójrzcie na człowieka w taki sposób, w jaki patrzylibyście na zachód słońca albo na góry. Przyjmujcie to, co widzicie z przyjemnością. Przyjmujcie człowieka bez względu na to czym jest. Tak postąpilibyście w przypadku zachodu słońca. Nie mówilibyście „ten zachód słońca powinien być bardziej purpurowy” albo "te góry powinny być wyższe w środkowej partii”. Po prostu wpatrywalibyście się z zachwytem. Tak samo jak w przypadku drugiego człowieka. Patrzę i nie mówię: „jego skóra powinna być bardziej różowa” albo „jego włosy powinny być krócej obcięte”. Człowiek po prostu jest.
— Józef Zinker
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny via100suns 100suns
dunkellicht
Reposted fromweightless weightless
dunkellicht
9238 0544
"cloud of unknowing"
Reposted fromsaiwala saiwala
dunkellicht
1650 9f06
Reposted frommonika88 monika88 viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl