Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

dunkellicht

octopusgirl: Sandy Kim, 2013

Reposted frommr-absentia mr-absentia viastrzepy strzepy
dunkellicht
1167 4b4c 500
Reposted fromsarazation sarazation viastrzepy strzepy
dunkellicht
4876 736d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
dunkellicht
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
dunkellicht
2410 60c3 500
Łukasz Surowiec, Zosia lat 5.
Katowice, Załęże.
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viaiamanartist iamanartist
dunkellicht
Reposted frommtv mtv viaPaiMei PaiMei
dunkellicht


“It is quite normal to see no passengers here,” a subway employee told Chongqing Morning Post on Monday. 

via MessyNessy
Reposted frompennarsson pennarsson viabradypus bradypus
dunkellicht
dunkellicht
dunkellicht
dunkellicht
dunkellicht

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viadirtyliar dirtyliar
dunkellicht
0983 155a 500
Reposted fromwyczes wyczes viawhynotme whynotme
dunkellicht
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly viashampain shampain
dunkellicht
2907 c7be
"The body is living art. Your movement through time and space is art. A painter has brushes. You have your body".
dunkellicht
dunkellicht
9856 920f 500
dunkellicht
2647 dc40 500
dunkellicht
4406 e067 500
Reposted fromdadzik dadzik viajointskurwysyn jointskurwysyn
dunkellicht
4874 8185 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl